Ochrona Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW
Firma Heating System Maciej Janczała zawsze ściśle przestrzega zasad aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych osobowych. Zalicza się do nich przede wszystkim Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, zwane w skrócie RODO.
W związku z ostatnimi nowymi regulacjami o ochronie danych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny jak przetwarzamy Państwa dane.

I. Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Heating System Maciej Janczała oraz EZTE Maciej Janczała NIP: 593-136-89-57, REGON: 221219581, zwany dalej Administratorem.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
1. Kontakt przez e-mail : kontakt@ezte.pl
2. Kontakt przez pocztę : EZTE Maciej Janczała, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Adama Mickiewicza 42

III. Pochodzenie danych
1. Dane osobowe są gromadzone w związku z aktywnością w serwisie internetowym heatingsystem.pl wyłącznie poprzez formularz kontaktowy, w którym klient dobrowolnie udostępnia do kontaktu adres e-mail, telefon oraz imię w celu zadania zapytania ofertowego, skorzystania z konsultacji bądź dokonania zamówienia usługi.
2. Dane osobowe gromadzone są również w związku z dobrowolnym zamówieniem usługi poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny bądź przez pocztę e-mail.
3. Ponadto w myśl odrębnych przepisów dane osobowe kontrahentów są gromadzone dla celów rachunkowych i skarbowych.

IV. Przekazywanie danych
1. Dane osobowe są i będą wyłącznie przetwarzane przez firmę Heating System Maciej Janczała oraz EZTE Maciej Janczała.
2. W szczególnych przypadkach dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

V. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów statystycznych i analitycznych przez okres 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany tymi przepisami.

VI. Dostęp do danych osobowych
1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

VII. Skargi i odwołania
1. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.